Monarcha i poddani

System władzy w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie wczesnojagiellońskim

  • Autor:Korczak L.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2008
  • ISBN: 978-83-88737-99-2
  • Format: B5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 207
Kategoria:

Zwołany przez panów rady na 20 lipca 1492 r. do Wilna sejm potwierdził desygnację Aleksandra Jagiellończyka na tron litewski, co poprzedziło uroczyste podniesienie go na tron wielkoksiążęcy. Już na początku sierpnia nowy monarcha wydał przywilej ogólnoziemski, którym nie tylko zagwarantował poszanowanie istniejących praw, ale w zakresie swobody dysponowania dobrami ziemskimi rozszerzył je oraz tak wzmocnił pozycję rady wielkoksiążęcej, że prerogatywy monarchy uległy zasadniczemu ograniczeniu. Od tej pory prawną normą życia państwowego Litwy stała się zasada, zgodnie z którą każdy nowy monarcha rozpoczynaał panowanie od wydania przywileju potwierdzającego prawa i wolności stanowe. Od tej chwili umowa społeczna władcy z tzw. narodem politycznym Wielkiego Księstwa Litewskiego zaczęła formalnie istnieć
(Ze Wstępu)