Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje

Materiały z konferencji „Trzysta lat od początku unii polsko – saskiej. Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje”, Kraków 15 – 17 IX 1997 r., pod redakcją Andrzeja K. Link – Lenczowskiego i Mariusza Markiewicza.

  • Redakcja:Markiewicz M., Link - Lenczowski Andrzej K.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:1999
  • ISBN: 83-909177-8-5
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 260
Kategoria:

Spis treści: A. K. Link – Lenczowski, M. Markiewicz, Dwie rocznice, s. 5 – 9; bp. J. Kopiec, Dla pożytku Królestwa Polskiego i Elektoratu Saksonii, s. 11 – 12; ks. Maria Emanuel Saski, Mowa wygłoszona na Wawelu w dniu 15 wrzesnia 1997 roku, s. 13 – 14; J. Staszewski, Unia polsko – saska z perspektywy trzystu lat, s. 15 – 21; M. Markiewicz, Państwa wielonarodowe w Europie osiemnastego wieku, s. 23 – 31; A. S. Kamiński, Imponderabilia społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej Wielu Narodów, s. 33 – 58; R. Groß, Elektorat saski i jego związki z Polską, s. 59 – 65; J. Matzerath, Polska korona w Saksonii, s. 67 – 72; K. Keller, Dwór sasko – polski w Dreźnie. Postacie i inscenizacja, s. 73 – 83; G. G. Sliesoriúnas, Problem separatyzmu Wielkiego Księstwa Litewskiego w końcu XVII wieku, s. 85 – 94; J. Goldberg, August II wobec polskich Żydów, s. 95 – 104; K. Matwijowski, Zagadnienie utrwalenia unii Kościoła ormiańskiego z katolickim, s. 105 – 113; S. Salmonowicz, Prusy Królewskie w Rzeczypospolitej polsko – litewskiej. Uwagi porównawcze, s. 115 – 123; E. Cieślak, Gdańsk w Rzeczypospolitej wielu narodów, s. 125 – 131; K. Przyboś, Pogranicze etniczne polsko – ruskie na przełomie XVII i XVIII wieku, s. 133 – 141; J. Kopiec, Nuncjusz Juliusz Piazza (1706 – 1708) o stosunku Polaków do obcych, s. 143 – 148; A. Teller, Radziwiłłowie a Żydzi w czasach saskich, s. 149 – 161; B. Rok, Problematyka żydowska w polskim piśmiennictwie czasów saskich, s. 163 – 174; A. Link – Lenczowski, Z dziejów dyplomacji hetmańskiej w czasach saskich, s. 175 – 181; W. Mokry, Stosunki między Polakami i Ukraińcami w XV – XVIII wieku, s. 183 – 191; A. L. Sowa, Mniejszości narodowe II Rzeczypospolitej, s. 193 – 205; O. Łatyszonek, Tradycja i współistnienie narodów w jednym państwie i jej konsekwencje z punktu widzenia narodu białoruskiego, s. 207 – 216; J. A. Gierowski, Rzeczpospolita jako zwornik Europy środkowowschodniej, s. 217 – 226; Bibliografia prac Józefa Andrzeja Gierowskiego za lata 1947 – 1999, k. 227 – 257.