Wielka Wojna wyzwań duchowych: kapelani wojskowi na froncie wschodnim 1914-1920

  • Redakcja:Pudłocki Tomasz, Ruszała Kamil
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2020
  • ISBN: 978-83-66304-78-9
  • Format: B5
  • Projekt okładki: F.H.U. Mykom
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 330

Obecność kapelanów w służbie frontowej i na tyłach armii podczas I wojny światowej nie jest nowym tematem badawczym. Jednak mitologizacja ich roli zdominowała polski dyskurs naukowy, co również pozostaje widoczne w innych narodowych historiografiach państw Europy Środkowo-Wschodniej. Problem ten zasługuje na szersze spojrzenie i rewizję wielu poglądów. Redaktorzy tomu zebrali doświadczenia grupy badaczy, którzy utworzyli z Galicji miejsce swoich dociekań naukowych. Przyjrzeli się oni opiece duszpasterskiej nad rozmaitymi formacjami wojskowymi kapelanów kilku wyznań i obrządków chrześcijańskich: rzymskich katolików, grekokatolików, prawosławnych i ewangelików. Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza przedstawia instytucjonalność i struktury posługi duchowej oraz zarysowuje portrety zbiorowe wybranych grup kapelanów pod względem narodowościowym i terytorialnym. Druga przedstawia studia przypadków wybranych kapelanów, śledząc ich doświadczenia frontowe. Autorzy proponują spojrzenie na kapelanów wojennych w Galicji z różnych, uzupełniających się perspektyw, łącząc relacje wojskowo-kościelne, a także podkreślając mnogość przeżyć związanych z ich pobytem w tej części Europy.

Spis treści:

Wstęp [7]

Kamil Ruszała, Między tronem a ołtarzem: instytucjonalizacja posługi duchowej w armii austriackiej [13]

Marcin Kapłon, Rzymskokatolickie duchowieństwo przemyskie zaangażowane w wojskową działalność duszpasterską w trakcie I wojny światowej (zarys problematyki) [37]

Natalia Kolb i Iryna Orlevych, УКРАЇНСЬКІ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІ КАПЕЛАНИ В ЧАСІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПОРТРЕТИ НА ТЛІ ДОБИ [77]

Miha Šimac, Between Bullets and Prayers: Slovenian Military Chaplains in Galicia at the Beginning of World War I (1914/1915) [95]

Ionela Zaharia, Living and Feeling the Great War: Habsburg Romanian Military Chaplains and the Galician Front Experience [115]

Sławomir Kułacz, Kapelan Karl Gögele w Przeworsku [137]

 Wiktor Węglewicz, Kapelani greckokatoliccy w Ukraińskiej Armii Halickiej (1918–1920) [155]

 Jerzy Grzybowski, Kapelani wojskowi wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w czasie wojny polsko-bolszewickiej (1919–1920) [171]

Ks. Józef Wołczański, Misja duszpasterska księdza kapelana Piotra Niezgody w armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej [193]

Arkadiusz Stanisław Więch, Pamiętniki o. Kosmy Lenczowskiego jako przykład egodokumentu do badań działalności duszpasterskiej kapelanów podczas Wielkiej Wojny [227]

 Tomasz Pudłocki, Niekonwencjonalny styl życia – legionowa droga o. Patrycego Władysława Antosza [243]

 Michał Ceglarek, Działalność ewangelickiego kapelana wojskowego podczas I wojny światowej w świetle pamiętnika wojennego ks. Karola Grycza (1885–1959) [265]

 Tomasz Pudłocki, Tam i z powrotem – wojenna ścieżka o. Rafała Woźniaka [291]

 Marcin Marynowski, Ksiądz pułkownik Szymon Fedorońko. Przyczynek do biografii naczelnego kapelana prawosławnego Wojska Polskiego [321]

60,00