O wydawnictwie

Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” na rynku wydawniczym funkcjonuje od 1996 r. Ma za sobą ponad 20 doświadczeń w przygotowywaniu do druku publikacji naukowych, głównie o tematyce historycznej. Do tej pory w portfolio Towarzystwa znajduje się ponad 260 publikacji.

Jest ono stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000150955, NIP 676-11-88-316, REGON 351093099.

Jego członkami są pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Historii UJ. Pracami kieruje siedmioosobowy Zarząd, obejmujący Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządu, Skarbnika, Sekretarza oraz trzech członków Zarządu. Członkami Zarządu są naukowcy, historycy, autorzy prac naukowych i wydawcy źródeł historycznych. W pracy Zarządu łączą więc oni naukowe doświadczenia badawcze z umiejętnościami w zakresie zarządzania, kierowania zespołem.

W myśl statutu celem Towarzystwa jest „działanie na rzecz rozwoju kulturalnego i społecznego, integracji środowiska historyków; propagowanie wiedzy i osiągnięć historyków przez publikację i rozpowszechnianie w innych formach ich prac; pomoc i wspieranie inicjatyw wydawniczych i innych podejmowanych przez historyków”.

Towarzystwo posiada w zdecydowanej przewadze fundusze własne. Pochodzą one z dotacji oraz ze środków własnych wypracowanych przez samo Towarzystwo w ramach działalności wydawniczej i ze sprzedaży własnych publikacji. W zdecydowanej większości Towarzystwo bazuje na subwencjach przyznanych przez Uniwersytet Jagielloński i inne uczelnie wyższe oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie ze statutem Towarzystwa wszystkie pozyskane środki i ewentualne zyski obraca się na rozwój badań historycznych i wydawanie prac naukowych. Towarzystwo nie zatrudnia żadnych pracowników etatowych, wszystkie osoby kierujące Towarzystwem działają społecznie.

W swych działaniach Towarzystwo koncentruje się przede wszystkim na działalności edytorskiej. Prace wydawnicze zleca podmiotom zewnętrznym, wykonującym następujące prace: redakcja i korekta, skład DTP tekstu, przygotowanie okładki do druku, druk. Prace redakcyjne wykonują osoby z odpowiednim wykształceniem (studia polonistyczne) i doświadczeniem zawodowym, co gwarantuje wysoki poziom prac nad tekstami przygotowanymi do druku. Nasi redaktorzy w swoim dorobku mają przygotowanie publikacji z różnych dziedzin nauki oraz wydawanych przez renomowane wydawnictwa. W swym dorobku mają dziesiątki książek, artykułów, słowników i encyklopedii. Skład i łamanie tekstu przygotowuje profesjonalne studio poligraficzne. Druk książek wykonuje ceniona na rynku firma poligraficzna „Poligrafia Salezjańska” z Krakowa, oferująca wysoki poziom druku offsetowe, co pozwala na obniżenie kosztów jednostkowych przy wyższych nakładach.

Fundamentem polityki wydawniczej Towarzystwa jest publikowanie książek w seriach wydawniczych. Towarzystwo wydawało i wydaje książki w ramach następujących serii wydawnicze: „Byzantina et Slavica Cracoviensia”, „Medium Aevum“, „Mediterraneum – Studia z dziejów świata starożytnego”, Notos – Scripta Antiqua et Byzantina”, „XX wiek, „Studia edytorskie”, „Studia z Historii Nowożytnej”, „Studia z historii XIX wieku”, „Pragmateia”, „Społeczeństwo i gospodarka Galicji. Studia i materiały”,. Cechują się one jednolitą szatą graficzną.

Każda z nich posiada własnego opiekuna merytorycznego, historyka, specjalisty z danej dziedziny lub epoki. Aktualnie ukazują się następujące serie wydawnicze: „XX wiek” (redaktor serii dr hab. Jakub Polit), „XIX wiek” (redaktor serii dr hab. Tomasz Kargol), „Społeczeństwo i gospodarka Galicji. Studia i materiały” (redaktorzy dr hab. Tomasz Kargol i dr hab. Krzysztof Ślusarek), „Studia z Historii Nowożytnej” (dr Rafał Szmytka), „Maedi aevi” (dr hab. Marek Ferenc i dr hab. Michał Stachura), „Pragmateia” (dr Tomasz Grabowski), „Studia edytorskie” (dr hab. Adam Perłakowski), „Notos – Scripta Antiqua et Byzantina” (dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ), „Mediterraneum – Studia z dziejów świata starożytnego” (dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ), „Źródła Historyczne” (dr hab. Marek Ferenc i dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ). Redaktorzy serii sprawują opiekę merytoryczną i naukową nad wydawanymi publikacjami, a przed skierowaniem tekstu do druku dokonują jego wewnętrznej oceny wydawniczej, prezentowanej następnie członkom Zarządu.

Wydawnictwo zapewnia Autorom ochronę w zakresie ustawy o prawie autorskim. Z Autorami podpisywane są umowę wydawnicze.

Wszystkie publikacje są recenzowane, w tym przez recenzentów zewnętrznych, a w niektórych wypadkach przez dwóch recenzentów.

Towarzystwo stoi na stanowisku obligatoryjności recenzji.

Towarzystwo realizuje pełny cykl wydawniczy, na który składa się kolejno: redakcja językowa, skład i opracowanie graficzne książki (projekt okładki, opracowanie materiału ilustracyjnego), korekta wydawnicza i korekta autorska, druk. Dba o poziom tłumaczeń i szatę graficzną.

Towarzystwo w pełni wywiązuje się z przekazywania egzemplarzy obowiązkowych dla wszystkich instytucji uprawnionych do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego.

Towarzystwo specjalizuje się w wydawaniu recenzowanych monografii naukowych z następujących dziedzin: historia, historia sztuki, archeologia, językoznawstwo, filologia, politologia, psychologia. Większość publikacji wydawana jest w języku polskim, ale Towarzystwo w swoim dorobku wydawniczym ma też książki napisane w języku angielskim i niemieckim. Towarzystwo wydaje różne rodzaje prac naukowych: monografie, studia i rozprawy, słowniki, kalendaria, edycje źródeł, materiały pokonferencyjne i pokongresowe (np. Pamiętnik 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie. Tradycja a nowoczesność – tożsamość. Kraków, 15–18 września 2004, Kraków 2005), informatory (np. ceniona seria Informatorów statystycznych do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji), inwentarze źródeł historycznych.

Towarzystwo wydawało też dwa czasopisma: „Nowa Ukraina. Zeszyty Historyczno-Politologiczne” i „Lehahayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich”. Pismo „Nowa Ukraina”, zarejestrowane w Narodowym Ośrodku ISSN, było półrocznikiem. Do 2008 r. ukazały się 3 numery. Towarzystwo nie podjęło prac nad kolejnymi, ich wydawanie zostało przeniesione do Przemyśla. W 2016 r. Towarzystwo powróciło do wydawania „Nowej Ukrainy”. Wydawane przez Towarzystwo publikacje reprezentują wysoki poziom wydawniczy i naukowy. Posiadają streszczenia w języku angielskim, a niekiedy w innych (niemiecki, francuski), indeksy osobowe, a w zależności od tematu pracy indeksy geograficzne, bibliografie, w tym również bibliografie do artykułów w pracach zbiorowych.

Towarzystwo publikuje przede wszystkim książki pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też współpracowało lub współpracuje z innymi instytucjami jak: Muzeum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Rzeszowski

Książki Towarzystwa dostępne są w ogólnokrajowych sieciach dystrybucyjnych (m.in. Azymut, Empik), są dystrybuowane za pośrednictwem specjalistycznych księgarń oraz własnego sklepu internetowego. Działalność promocyjna Towarzystwa obejmuje prezentację książek na stronie internetowej, podczas konferencji naukowych organizowanych w Instytucie Historii UJ oraz na Targach Książki Historycznej.

Publikacje Towarzystwa Wydawniczego „Historia Iagellonica” są cenione przez środowisko naukowe, dowodem uznania dla nich jest między innymi przyznanie w 2010 r. wydanej przez Towarzystwo książce J. Bruskiego Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy sowieckiej 1921–1926 Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. W 2014 r. Towarzystwo otrzymało Nagrodę im. Jerzego Skowronka za pracę Dywizja Kozaków Sułtańskich. Polityczno-wojskowe koncepcje stronnictwa Czartoryskich w okresie wojny krymskiej (1853–1856) autorstwa Pawła Wierzbickiego, Kraków 2013, a w 2015 r. za książkę Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838–1893 autorstwa Janusza Pezdy. Z kolei praca Jerzego Wowczaka o Janie Sas-Zubrzyckim otrzymała nagrodę „Krakowskiej Książki Miesiąca” w maju 2017.

Towarzystwo posiada swoje konto w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej i od bieżącego roku podjęło się zadania systematycznego umieszczania w nim publikacji. Dotychczas do wspomnianego Repozytorium przesłano dwie publikacje (Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, T. I: Brody, opracowanie T. Kargol oraz Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, T. II: Husiatyn i Tarnopol, opracowanie V. Dolinovskyi, publikacja elektroniczna).

Ponadto Towarzystwo opracowuje monografie i artykuły w studiach i rozprawach zbiorowych z numerami DOI

Towarzystwo angażuje się również w inne formy propagowania nauki historycznej. Współorganizowało i współfinansowało szereg konferencji naukowych, w tym o charakterze międzynarodowym i poza granicami Polski: „To Be Free. Freedom and Its Limits in the Ancient World” (21–23 IX 2003 r.), Konferencję „Węgry i dookoła Węgier...”. Narody Europy Środkowej w walce o wolność i tożsamość w XIX i XX wieku.” (12–13 XII 2003 r.), „Powstanie styczniowe – odniesienia, interpretacje, pamięć”, Kraków–Małogoszcz 21–22 II 2013 r., "Galicja w latach 1772–1867. Społeczeństwo i gospodarka", Kraków 19 XI 2014 r., "Wieś polska między pierwszym rozbiorem a kongresem wiedeńskim", Kraków 28 V 2015 r., „Rok 1846 w Krakowie i Galicji – odniesienia, interpretacje, pamięć”, Kraków 16–17 XI 2016 r., „Ab Occidente Referunt… „Zachód” doby nowożytnej w badaniach historyków polskich”, Kraków 24–25 XI 2016 r., „I Międzynarodową Konferencję Naukową Miasta Galicji w dobie przemian polityczno-ustrojowych w latach 1772–1867. Przestrzeń – społeczeństwo – władza”, Kraków 23 listopada 2017 r., „ІІ М і ж н а р о д н а н а у к о в а к о н ф е р е н ц і я Галицькі міста в епоху суспільно-політичних реформ 1772–1867 рр. Зміни в міському просторі, Львів, 27 квітня 2018 р.”

Lista publikacji (plik .pdf)

Książki wydane przez Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” można zamawiać:

  • za pośrednictwem strony internetowej
  • wysyłając email na adres: biuro@iagellonica.com.pl
  • wysyłając zamówienie na adres: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”,ul. Gołębia 13, 31 – 007 Kraków

Koszty wysyłki zamówionych książek:12 zł w wypadku przesyłki za pobraniem pocztowym.7 zł w wypadku przedpłaty (prosimy o dokonanie wpłaty na konto:Tow. Wyd. „Historia Iagellonica”, ul. Gołębia 13; 31-007 Kraków; PKO BP I/o. Kraków, nr: 69102028920000500201499318)